بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی

مزایای بیمه نامه مسافرت خارج از کشور با احتساب موارد استثتائات و شرایط مندرج در بیمه نامه عبارتند از :

·         پرداخت هزینه های درمانی

·         جراحی داروخانه ها و بیمارستانها جهت حوادث و بیماریهایی که در طول مسافرت بروز نماید تا مبلغ 50,000 یورو.

·         پرداخت هزینه های فوریتهای دندانپزشکی تا مبلغ 150 یورو

·         پذیرش و انتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمار به ایران تحت نظارت پزشکی.

·         پرداخت هزینه های دعاوی حقوقی تا 1000 یورو طبق شرایط بیمه نامه .

·         راهنمایی و کمک رسانی در سرقت یا مفقود شدن مدراک مسافرتی.

·         بازگرداندن کودکان به ایران در صورت فوت یا بستری شدن بیمه شده.

·         بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت بیمه شده در طول مسافرت.

·         پرداخت هزینه های عزیمت همراه به بالین بیمه شده بستری در بیمارستان.

·         انتقال پیامهای فوری و اضطراری بیمه شده.

·         بازگشت پیش بینی نشده به دلیل مسائل پزشکی یا بیماری بستگان بیمه شده در صورتیکه نتواند از بلیط اولیه جهت بازگشت استفاهد نماید.

·         ارسال دارو از کشور مبدا به کشوری که بیمه شده در آن بستری است.

·         استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار

·         چنانچه بار کنترل شده مسافر تا 12 ساعت به بیمه شده تحویل نگردد،هزینه های خریدهای اضطراری تا مبلغ 200 یورو و در صورتیکه این تاخیر به بیش از48 ساعت منجر شود حداکثر تا مبلغ 800 یورو.

·         در صورتیکه مفقود شدن یا به سرقت رفتن مدارک مهم مسافرتی از قبیل گذرنامه،ویزا و…. ارائه اطلاعات لازم در مورد چگونگی اقدامهایقانونی برای جایگزینی آنها.

·         پرداخت هزینه های دیدار اضطراری هر فرد به درخواست بیمه گذار از مبدا ایران شامل یک فقره بلیط دو طرفه و مخارج اقامت تا سقف روزانه 60 یورو برای حداکثر15 روز متوالی ( مشروط بر آنکه بیمه گذار بیش از 10 روز متوالی در بیمارستان بستری شود.)

پوشش و مزایای شخصی :

·         هزینه های پزشکی و بستری در خارج از کشورتا سقف 50,000 یورو تقبل خواهد نمود.

·         جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به خارج از کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه

·         پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی شرکت امداد رسان مفری در صورت نیاز، هزینه های فوری دندانپزشکی را به بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی تا سقف 400 یورو پرداخت می نماید .

·         بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور به محض بستری شدن بیمه گذار به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیش از 10 روز و یا فوت وی شرکت امداد رسان مفری هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور مبدا( محل اقامت) را در صورت عدم توانایی به سفر یا وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود، تقبل خواهد نمود .

·         بازگرداندن جسد متوفی

·         سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده ، از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف 85 یورو برای هر روز، حداکثر به مدت 10 روز تا ( مبلغ850 یورو) را پرداخت خواهد نمود .

·         بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده

·         تحویل دارو

·         ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری

·         حواله تضمینی وجوه نقد شرکت امداد رسان مفری وجوه مربوط به هر نوع وثیقه قانونی از جانب بیمه گذار تا سقف حداکثر 850 یورو را حواله خواهد نمود .

·         حواله وجه نقد چنانچه بیمه گذار در طول مسافرت به خارج از کشور در نتیجه سرقت، مفقود شدن بار، بیماری یا حادثه( که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید،تاییدیه، شکواییه رسمی و … به اثبات برسد) پول نقد خود را از دست بدهد، شرکت امداد رسان مفری به شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی، حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر850 یورو اقدام خواهد نمود.

·         فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور در صورت فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج از کشور، شرکت امداد رسان مفری هزینه های لازم برای تهیه گذرنامه، گواهینامه رانندگی،شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف 200 یورو را تقبل خواهد نمود.

·         معاضدت حقوقی شرکت امداد رسان مفری هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشور تا سقف حداکثر 1500 یورو و یا معادل آن ( به ارز کشور مورد دعوی ) پوشش خواهد داد

تذکر مهم :

·         جبران خسارت فقذان بار تحویلی به هواپیما
در صورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل، شرکت امداد رسان مفری علاوه بر خسارتی که حامل متعهد به پرداخت آن است، ما به التفاوت آن را تا سقف حداکثر 210 یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود.

·         جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر
در صورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد،شرکت امداد رسان مفری هزینه تاخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آن که شرکت هواپیمایی مربوطه وابسته به یاتا باشد پس از گذشت حداقل 6 ساعتتاخیر، برای خرید ملزومات اساسی و حداکثر تا سقف 100 یورو پوشش می دهد .

·         یافتن و ارسال بار و لوازم شخصی

پوشش تاخیر در حرکت :

·         در صورتی که تاخیر بیش از 6 ساعت باشد ، تا سقف 45 یورو

·         در صورتی که تاخیر بیش از 12 ساعت باشد 45 یورو اضافه بر بند1-پ

·         در صورتی که تاخیر بیش از 18 ساعت باشد 45 یورو اضافه بر بند2-پ

در صورتی که تاخیر بیش از 24 ساعت باشد 45 یورو اضافه بر بند3-پ

بستن منو